Meny+

Begrepp

Här har vi samlat förklaringar på vissa ord och begrepp med anknytning till vår skola.

 

Diagnoser

Ungefär 5 % av alla barn i skolålder har behov av förstärkt stöd, eftersom de tampas med olika svårigheter. Vissa är ärftliga och förekommer som ett släktdrag (ADHD, Tourette, Asperger t.ex.), andra verkar utlösas vid traumatisk födsel. Många symptom avklingar dock med åren, och om barnet får rätt hjälp är chansen stor att vuxenlivet blir ”normalt” och berikande.

Oftast behöver en elev genomgå en djupgående process med flera tester innan det ställs en diagnos. Diagnosen är många gånger en förutsättning för att få särskilt stöd i skolan eller för att få komma till en mera specialiserad skola som Tobiasskolan.

Här följer en förteckning av de mest vanliga diagnoserna: Autism, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, ADHD – ADD, OCD, ODD – CD, FAS. Därtill kommer mera diffusa ”neuropsykiatriska diagnoser”.

En svårighet för många av dessa barn är att förstå en annan människas känslor, för att på så vis utveckla en adekvat empatisk förmåga, det som brukar kallas för ”theory of mind”. Det brister också ofta i kommunikationsförmågan.

 • Autism går även under benämningen ”klassisk autism”. Autism är en medfödd eller tidigt förvärvad genomgripande funktionsnedsättning, vars symtom visar sig före tre års ålder.  För att ett barn ska få diagnosen autism krävs genomgripande och kvalitativa begränsningar inom tre huvudområden, och begränsningarna ska vara så betydande att de påverkar barnets vardag. De tre huvudområdena är: förmågan till social interaktion, förmågan till ömsesidig kommunikation och föreställningsförmågan vilket påverkar fantasi, lek, beteenden och intressen.
 • Högfungerande autism. 20% av alla barn med diagnosen Autism är normal- till högbegåvade. De kämpar med samma svårigheter som andra med diagnosen d.v.s med bristande ”theory of mind”, bristande kommunikationsförmåga, och en annorlunda perceptionsförmåga. Sinnesintryck av olika slag kan lätt bli överväldigande och framkalla starka reaktioner. Avgränsningen mot Aspergers syndrom är inte självklar eller tydlig.
 • Aspergers syndrom är en form av autism som upptäcks först i skolåldern. Utvecklingen kan vara lite försenad, och barnet kommer aldrig in i fantasi- och låtsaslekarna. Barnet håller sig oftast för sig själv. Språket är däremot oftast välutvecklat och barnet intresserar sig många gånger starkt för ett ämne/område och tar reda på och kommer ihåg allt som har med ämnet i fråga att göra. Barnet blir översköljt av sinnesintryck som är svåra att hantera på ett adekvat sätt. I konstnärliga och i vetenskapliga yrken återfinns många personer med Aspergers syndrom.
 • Tourettes Syndrom yttrar sig genom motoriska, vokala och/eller språkliga tics. Barnet utför vissa okontrollerade rörelser eller svär när som helst. Barnet kan dessutom vara hyperaktivt och visa ett aggressivt beteendemönster med vredesutbrott.
 • ADHD eller Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD kännetecknas av koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulsivitet.
 • ADD eller Attention Deficit Disorder. ADD innebär koncentrationssvårigheter och bristande uppmärksamhet, men ett barn med ADD är mera inåtvänt än ett barn med ADHD.
 • ODD och CD – trotssyndrom och uppförandestörning. Oppositional Defiant Disorder och Conduct Order. Barn med diagnosen kan lätt bli aggressiva och vägra att följa regler. De förmår inte ta ansvar för sina handlingar och ord utan lägger det på omgivningen. Inlärning och sociala kontakter blir svåra att hantera.

Antroposofi

Antroposofi härleds ur orden antropos – människa och sofia – vishet. I korthet kan antroposofi sägas vara ett sätt att se på människan och hennes inneboende resurser och baseras på tanken att människan utvecklas och utvecklar sig själv. Se även Den antroposofiska människosynen.

 • Enligt den antroposofiska människosynen har varje människa en frisk kärna. Genom att stärka den stärker man hela människan, det vill säga både kropp, själ och ande.
 • Eurytmi är en form av rörelse som utövas och lärs ut i Waldorfskolan. Eurytmi kan utföras konstnärligt eller som läkande behandling, se läkeeurytmi. Eurytmi kan också sägas vara en kroppslig gestaltning av tal och musik.
 • Läkeeurytmi eller eurytmiterapi, är en variant av eurytmi som används i läkande syfte. Läkeeurytmi erbjuds på skolan.
 • Läkepedagogik kan förenklat beskrivas som waldorfskolans specialpedagogik.
 • Waldorfpedagogik är en pedagogik som grundar sig på Rudolf Steiners idéer, och som utgår från den antroposofiska människosynen. I waldorfpedagogiken tilltalas alla sinnen samt tanke, känsla och vilja. Waldorfskolan lägger vikt vid balanserad inlärning genom hantverksämnen, konstnärliga ämnen och teoretiska ämnen för att ge näring för fantasin och utveckla kreativitet, aktivitet och omdömesförmåga.